محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما

عقد و وصلت کردن با این افراد حرام است

ازدواج با محارم در قرآن کریم با محارم صراحتا حرام اعلام شده هست و دستورات دینی جامعی در این خصوص در اسلام ارائه شده هست. زنان از سه رآه به ...

عقد و وصلت کردن با این افراد حرام است

عقد و وصلت کردن با این افراد حرام است

عقد و وصلت کردن با این افراد حرام است 

ازدواج با محارم در قرآن کریم با محارم صراحتا حرام اعلام شده هست و دستورات دینی جامعی در این خصوص در اسلام ارائه شده هست. زناناز سه رآه به مردان محرم میشوند وازدواج با محارم حرام می‌باشد.زنان به مردان از سه راه محرم مى‏ شوند: نسب، رضاع و ازدواج. کسانى کهاز راه نسب به انسان محرم ‏اند، عبارت‏ اند از:

 

1. پدر و مادر و هر چه بالا روند «مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ»؛

 

2. اولاد و هر چه پایین روند «مثل نوه و نتیجه»؛

 

3. خواهر و برادر و هر چه پایین روند «مثل خواهرزاده و برادرزاده»؛

 

4. عمو و عمه و هر چه بالا روند «مثل عمو و عمه پدر و مادر»؛

 

5. دایى و خاله و هر چه بالا روند «مثل دایى و خاله پدر یا مادر».

 

کسانى کهاز راه رضاع «شیردادن» به انسان محرم مى‏ شوند، همان‏هایى ‏اند کهاز راه نسب محرم میباشند«مثل پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر و عمو و عمه و دایى و خاله رضایى و نیز مثل مادرزن رضاعى و دخترزن رضاعى و زن پدر رضاعى و زن پسر رضاعى».

 

کسانى کهاز راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند، عبارت‏ اند از:
1. مادر زن و هر چه بالا روند «مثل مادر مادرزن»؛

 

2. دختر زن و هر چه پایین رود مثل دختر دختر زن»؛

 

3. زن پدر «نامادرى» و هر چه بالا رود «مثل زن نیاکان»؛

 

4. زن پسر، یعنى عروس و هر چه پایین رود «مثل زن نوه و نتیجه».

 

 

ارسال نظر :